image

Ki-ốt điện tử

13-05-2017 Hoạt động chuyên môn

Kiosk điện tử:

A, LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

1. Từ thứ 2 - thứ 6: sáng 7h30 - 11h30, chiều 13h - 17h

2. Thứ 7: 7h30 - 11h30

B. DANH MỤC THỦ TỤC

1. Đăng ký chữ ký

2. Hợp đồng tặng cho

3. Hợp đồng thế chấp

4. Lưu giữ di chúc

5. Bổ sung hợp đồng giao dịch

6. Cấp bản sao

7. Các giao dịch khác

8. Giấy ủy quyền

9. Hợp đồng bảo lãnh

10. Hợp đồng cầm cố

11. Hợp đồng chuyển nhượng đất

12. Hợp đồng mượn nhà

13. Hợp đồng mua bán tài sản

14. Hợp đồng thuê tài sản

15. Hợp đồng vay tài sản

16. Hủy bỏ hợp đồng giao dịch

17. Hợp đồng ủy quyên

18. Hợp đồng đổi nhà

19. Hợp đồng cho ở nhờ

20. Hợp đồng cho thuê lại QSD đất

21. Hợp đồng Chuyển đổi QSD đất nông nghiệp

22.Hợp đồng góp vốn bằng QSD đất

23. Hợp đồng hợp tác kinh doanh

24. Hợp đồng tặng cho QSD đất

25. Hợp đồng thế chấp QSD đất

26. Hợp đồng thuê nhà

27. Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

28. Nhập tải sản riêng 

29. Sửa đổi hợp đồng giao dịch

30. Văn bản cam kết về tài sản

31. Văn bản từ chối nhận di sản

32. Văn bản thỏa thuận phân chia di sản

33. Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản vợ chồng

34. Văn bản khai nhận di sản

35. Văn bản thỏa thuận khôi phục tài sản vợ chồng