1. Các văn bản về công chứng:

 ⇒ Luật Công chứng 2014 (53_2014_QH13)

 ⇒ Nghị định hướng dẫn Luật Công Chứng (29_2015_ND-CP)

 ⇒ Thông tư về mẫu lời chứng (06_2015_TT-BTP)

 ⇒ Thông tư về phí, lệ phí (257_2016_TT-BTC)

 ⇒ Thông tư về tập sự hành nghề (04_2015_TT-BTP)

2. Các văn bản liên quan đến luật dân sự:

 ⇒ Bộ Luật dân sự 2015 (91_2015_QH13)

3. Các văn bản liên quan đến giao dịch bảo đảm:

 ⇒ Nghị định 83 về đăng ký giao dich đảm bảo (83_2010_ND-CP)

 ⇒ Thông tư liên tịch 09 về đăng ký thế chấp QSDĐ (09_2016_TTLT-BTP-BTNMT)

4. Các văn bản liên quan đến luật đất đai:

 ⇒ Luật đất đai 2013 (45_2013_QH13)

 ⇒ Nghi định 01 sửa đổi bổ sung  Nghị định 43-44-47 (01_2017_ND-CP)

 ⇒ Nghị định 35 về đất trồng lúa (35_2015_ND-CP)

 ⇒ Nghị định 43 HD luật đất đai (43_2014_ND-CP)

 ⇒ Nghị định 44 HD luật đất đai - giá đất (44_2014_ND-CP)

 ⇒ Nghị định 47 HD luật đất đai (47_2014_ND-CP)

 ⇒ Nghị định 102 xử phạt hành chính đất đai (102_2014_ND-CP)

 ⇒ Nghị định 135 SĐBS thu tiền sử dụng đất (135_2016_ND-CP)

 ⇒ Thông tư 23 cấp GCN (23_2014_TT-BTNMT)

 ⇒ Thông tư 24 về hồ sơ địa chính (24_2014_TT-BTNMT)

 ⇒ Thông tư 25 về bản đồ địa chính (25_2014_TT-BTNMT)

5. Các văn bản liên quan đến hôn nhân - gia đình và hộ tịch

 ⇒ Nghị định 23 hướng dẫn Luật Hôn nhân gia đình (24_2013_ND-CP)

 ⇒ Nghị định 123 hướng dẫn Luật Hộ tịch (123_2015_ND-CP)

6. Các văn bản liên quan đến Luật nhà ở

 ⇒ Luật nhà ở năm 2014 (65_2014_QH13)

 ⇒ Nghị định 99 hướng dẫn Luật nhà ở (99_2015_ND-CP)

 ⇒ Thông tư 09 đăng ký thế chấp (09_2016_TTLT-BTP-BTNMT)

 ⇒ Thông tư 19 hướng dẫn nghị định 99 chuyển nhượng hợp đồng (19_2016_TT-BXD)

 ⇒ Thông tư 26 của Ngân hàng nhà nước về tài sản tương lai (26_2015_TT-NHNN)