Đia chỉ

97 Đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại

028 3823 0177

Email

pcc1.stp@tphcm.gov.vn

Phòng Công chứng chứng nhận tính xác thực của hợp đồng được giao kết hoặc giao dịch khác được xác lập trong quan hệ dân sự, kinh tế, thương mại, và quan hệ xã hội khác và thực hiện các việc khác theo quy định tại Luật Công Chứng do Quốc Hội nước CH XHCN Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Các hợp đồng, giao dịch được công chứng là các hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải công chứng hoặc pháp luật không quy định phải công chứng nhưng cá nhân, tổ̉ chức tự nguyện yêu cầu.