image

Lịch tiếp công dân

05-07-2022 Hoạt động chuyên môn

THÔNG BÁO

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

(Theo quy định tại Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ)

1. Trưởng phòng Phòng Công chứng số 1 Thành phố Hồ Chí Minh tiếp công dân để giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo lịch phân công cụ thể như sau:

Trưởng phòng trực tiếp công dân vào ngày Thứ ba của mỗi tuần làm việc trong tháng. Trong trường hợp Trưởng phòng không thể tiếp công dân theo lịch được phân công thì Phó Trưởng phòng sẽ tiếp công dân, trong đó việc tiếp công dân luôn đảm bảo Trưởng phòng có thực hiện việc tiếp công dân ít nhất 01 (một) ngày trong một tháng theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong trường hợp ngày tiếp công dân trùng vào ngày nghỉ thì sẽ tổ chức tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo.

- Thời gian: Buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. Buổi chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

- Địa điểm: Tại điểm tiếp công dân của Phòng Công chứng số 1 Thành phố Hồ Chí Minh- Số 97 đường Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Phòng Công chứng số 1 Thành phố Hồ Chí Minh thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan biết, thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật./.

(Thông báo này thay thế Thông báo số 197/TB-CC1 ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Phòng Công chứng số 1 Thành phố Hồ Chí Minh)

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 TP. HỒ CHÍ MINH