image

QUYẾT ĐỊNH 1164/QĐ-BTTTT NĂM 2018

19-07-2018 Tin pháp luật cập nhật
Ngày 12/07/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ Thông tin và Truyền thông

Theo đó có quy định về việc công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân thuộc phạm vi trách nhiệm cung cấp thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thông tin cung cấp cho công dân được thực hiện theo Quy chế này thuộc Danh mục thông tin công khai và thông tin cung cấp theo yêu cầu thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định của Luật tiếp cận thông tin.

Toàn văn Quyết định 1164/QĐ-BTTTT năm 2018